kury nioski

kurynioski1.jpg

Hodowla kur niosek zgodnie z nowymi normami

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( DzU. Nr 56 poz.344 z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr.171 poz. 1157) hodowcy kur niosek muszą dostosować klatki do nowych wymagań.

Rozporządzenie to określa między innymi sposób utrzymania kur niosek i kurcząt brojlerów.

Zgodnie z tym rozporządzeniem okres przejściowy dla kurników, które powstały przed 26 marca 2004 r. skończył się już 31 grudnia 2011r.

W gospodarstwie w którym hodowlane jest co najmniej 350 kur niosek można je utrzymywać w zmodyfikowanych klatkach jednopoziomowych lub wielopoziomowych, albo też systemie bez klatek jednopoziomowo lub wielopoziomowo.

Kury nioski wymiary klatek

W przypadku utrzymywania kur niosek w systemie klatkowym klatkę należy wyposażyć w:

1. pojemnik na paszę o minimalnej długości 0,12 m, na 1 kurę nioskę,

2. urządzenia do pojenia o minimalnej długości 0,12 m na 1 kurę nioskę lub co najmniej 2 poidła kropelkowe lub kubeczkowe dostępne dla każdej kury nioski w klatce,

3. gniazdo,

4. grzędy, których minimalną długość ustala się mnożąc 0,15 m x ilość kur niosek w klatce

5. ściółkę, w il w takiej ilości aby umożliwić kurom nioskom dziobanie i grzebanie,

6. klatkę dla kur niosek należy wyposażyć w urządzenie do skracania pazurów,

 

Wymiary powierzchni klatki w przeliczeniu na jedną kurę nioskę powinny wynosić minimum 0,075 m2 przy czym powierzchnia bez gniazda musi wynosić minimum 0,06 m2 a powierzchnia całkowita klatki nowego typu dla kur niosek co najmniej 0,2 m2 .

Wymiary klatki dla kur niosek bez gniazda powinny wynosić:

- szerokość co najmniej 0,3 m,

- wysokość co najmniej 0,45 m.

Wysokość z wyłączeniem powierzchni użytkowej powinna wynosić co najmniej 0,2 m.

Nachylenie podłogi w klatkach dla kur niosek nie może przekraczać 8° lub 14%.

Odległość między rzędami klatek dla kur niosek powinna wynosić co najmniej 0,9m, a odległość pierwszego poziomu klatek od podłogi min 0,35m.

W przypadku utrzymywania kur niosek w systemie podłogowym ( bez klatek ? jednopoziomowo lub wielopoziomowo ),ilość kur niosek na m2 powierzchni użytkowej podłogi w kurniku powinna wynosić nie więcej niż 9 sztuk.

Ściółka w takim kurniku powinna zajmować minimum1/3 powierzchni jego podłogi, ale powierzchnia ściółki na jedną kurę nioskę powinna wynosić minum 0,025 m2 .

Podłogę i wyposażenie w kurniku dla kur niosek wykonuje się w sposób umożliwiający podtrzymywanie wszystkich zwróconych ku przodowi pazurów nóg kur.

 

Kurnik w systemie podłogowym musi być wyposażony w:

1. urządzenia do karmienia liniowe o długości linii brzegu przynajmniej 0,1 m na sztukę, bądź kołowe o 0,04m linii brzegu na jedną kurę nioskę,

2. urządzenia do pojenia: liniowe pojemniki na wodę , których minimalna długość to 0,025 m na kurę nioskę, lub kołowe pojemniki na wodę, których minimalna długość linii brzegowej to 0,01m, poidła kropelkowe lub kubeczkowe jedno na nie więcej niż 10 kur niosek, przy czym co najmniej 2 poidła kropelkowe lub kubeczkowe dostępne dla każdej kury,

3. gniazda pojedyncze lub grupowe, pojedyncze gniazdo powinno przypadać nie więcej niż na 7 kur, przy gnieździe grupowym obsada na m2 gniazda nie więcej niż 120 kur niosek,

4. grzędy pozbawione ostrych krawędzi, umieszczone nad powierzchnią nie pokrytą ściółką, których minimalną długość ustala się, mnożąc 0,15 m przez liczbę kur niosek w tym kurniku. Ponadto odległość między grzędami, mierzona w płaszczyźnie poziomej , powinna wynosić co najmniej 0,3m, a odległość pomiędzy grzędą a ścianą co najmniej 0,2 m.

W przypadku trzymania kur niosek w systemie bezklatkowym wielopoziomowo, w którym kury mogą się swobodnie poruszać pomiędzy tymi  poziomami, dopuszcza się stosowanie maksimum 4 poziomy.

Wysokość pomiędzy poziomami powinna wynosić minimum 0,45 m.

Ponadto, poziomy powinny być ustawione w ten sposób, aby zapobiec spadaniu odchodów oraz nie zjedzonych resztek paszy na poziom niżej.

Urządzenia do karmienia i pojenia w ilościach jak wyżej umieszcza się w sposób umożliwiający każdej z kur niosek jednakowy dostęp do nich.

 

Wybiegi dla kur niosek


Gdy kury nioski mają zapewniony dostęp do wybiegów, otwory wyjściowe do nich muszą być rozmieszczone równomiernie na całej długości kurnika.

Minimalne wymiary tych otworów to:

- wysokość 0,35 m

- szerokość 0,40m

- ale na 1000 kur minimalna szerokość otworów wynosi 2m

Powierzchnia wybiegu dla kur niosek powinna być odpowiednia do liczby kur, rodzaju gruntu na wybiegu w taki sposób aby przeciwdziałać jego skażeniu.

Kury nioski na wybiegu muszą mieć dostęp do poideł i muszą mieć zapewnioną możliwość ochrony przed drapieżnikami oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

 

Warunki w kurniku dla kur niosek
 

Należy minimalizować poziom hałasu w kurniku dla kur niosek.

W kurniku dla kur niosek minimalizuje się poziom hałasu.

Wszelkie wyposażenie kurnika i sprzęt należy utrzymywać w czystości. Należy go czyścić i dezynfekować przed umieszczeniem nowej partii kur niosek.

Odchody kur niosek należy usuwać regularnie a padłe kury przynajmniej raz w ciągu doby.

Klatki dla kur niosek należy kontrolować w ten sposób aby uniemożliwić kurom ucieczkę, nie powodowac urazów u kur, jakichkolwiek uszkodzen lub cierpienia kur.

Należy zapewnić obsłudze swobodne wkładanie lub wyjmowanie kur niosek do klatki.

 

KuryNioski.pl na podstawie artykułu Marii Gwizdały PODR Gdańsk